Regulamin Maritime Silver Golf League

Regulamin
Maritime Silver Golf League 2024

1 Komitet Rywalizacji:.
a) w skład Komitetu wchodzą:
– Sławomir Piński – dyrektor
– Krzysztof Góra – sędzia
b) decyzje Komitetu Rywalizacji w zakresie stosowania regulaminów rywalizacji oraz reguł gry w golfa, są ostateczne.

2. Uprawnieni do gry:
a) amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited:
I. zawodnicy z aktualną, na dzień rejestracji kartą handicapową (HCP) Polskiego Związku Golfa (PZG);
II. zawodnicy posiadający aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe związki/federacje golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego potwierdzenia HCP;
b) brak zarejestrowanego/potwierdzonego HCP skutkuje startem z HCP=0;
c) ustala się maksymalny limit HCP na 36 (wszyscy z HCP wyższym niż 36 grają z HCP=36);
d) wszelkie odniesienia do wieku graczy dotyczą dnia 1 stycznia roku, w którym rozgrywany jest rywalizacja;
e) Komitet zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia któregokolwiek zgłoszenia bez podania przyczyny;

3. Reguły i etykieta gry w golfa:
a) rywalizacja rozgrywana jest zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz według Reguł Lokalnych Binowo Park Golf Club zatwierdzonych przez Komitet;
b) każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry przez np. rzucanie kijami, używanie wulgarnych wyrażeń, itp., może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć Sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (Reg. 33-7). W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

4. Format rywalizacji, tees:

a) rywalizacja składa się:
• Z 24 rund rozgrywanych od piątku do czwartku w danym tygodniu turniejowym:
Kwiecień: 29.03 – 04.04 / 05.04 – 11.04 / 12.04 – 18.04 / 19.04 – 25.04 / 26.04 – 02.05 /
Maj: 03.05 – 09.05 / 10.05 – 16.05 / Herring Szczecin Golf Cup – 17.05 / 17.05 – 23.05 / 24.05 – 30.05 /
Czerwiec: 31.05 – 06.06 / Match-Play 03.06 – 09.06 / 07.06 – 13.06 / 14.06 – 20.06 / 21.06 – 27.06 /
Lipiec: 28.06 – 04.07 / 05.07 – 11.07 / 12.07 – 18.07 / 19.07 – 25.07 / 26.07 – 01.08 /
Sierpień: 02.08 – 08.08 / 09.08 – 15.08 / 16.08 – 22.08 / 23.08 – 29.08 /
Wrzesień: 30.08 – 05.09 / 06.09 – 12.09 /

• Turnieju Match-Play rozgrywanego w dniach 03-09 czerwca
• Turnieju Herring Szczecin Golf Cup – 17 maja
• Finał MSGL – 15 września

b) Do Ligi MSGL liczy się najlepszy wynik netto z rund rozegranych w danym Tygodniu Turniejowym. Każdy uczestnik może rozegrać dowolną liczbę rund w danym Tygodniu Turniejowym na cele rywalizacji. Tydzień Turniejowy liczy się od piątku do czwartku.

Opłata turniejowa zgodna z cennikiem opłat wnoszona jest przed grą za każdą rozegraną rundę.
c) W każdy piątek publikowana będzie aktualna klasyfikacja i zwycięzcy z danego.
d) komitet dopuszcza możliwość wyznaczenia dodatkowych terminów rywalizacji w sesji zasadniczej.
e) pierwsza runda jest dniem rozpoczęcia rywalizacji;
f) każda runda rozgrywana jest na 18 dołkach w formacie Stableford Netto;
g) w trakcie rozgrywania rundy obowiązuje reguła par +5, co oznacza, że zawodnik może podnieść piłkę podczas rozgrywki na danym dołku, jeżeli ilość jego uderzeń w trakcie rozgrywania dołka równa jest sumie par dołka plus pięć uderzeń, jednocześnie gracz „skreśla” dołek;
h) warunkiem zaliczenia rundy j jest rozegranie rundy w grupie minimum 2 osobowej;
i) każdy zawodnik ma prawo startu w dowolnej liczbie rund wchodzących w skład rywalizacji;
j) rywalizacja rozgrywana jest w grupach:

I. kobiety z HCP <= 20
II kobiety z HCP >=20,1
III. mężczyźni i juniorzy z HCP<=14;
IV. mężczyźni i juniorzy z HCP 14,1-25;
V. mężczyźni i juniorzy z HCP >=25,1;

h) o przynależności do poszczególnej grupy decyduje płeć i wartość HCP określone na dzień rozpoczęcia rywalizacji i nie podlega zmianie w trakcie trwania rywalizacji;
i) tee:
I. kobiety – tee czerwone;
II. mężczyźni i juniorzy – tee żółte
III. master seniorzy – tee niebieskie

III. Rywalizacja rozgrywany zgodnie z Ogólnoświatowym Systemem Handicapowym (WHS).

5. System punktowania, klasyfikacja:
I. każda runda rozgrywana jest w formacie Stableford Netto

II. Faza Zasadnicza
a) Do końcowego wyniku w Fazie Zasadniczej liczone są Punkty Stableforda zdobyte w dwóch z czterech Turniejów Klubowych oraz w Mistrzostwach Klubu. Po rozegraniu wszystkich turniejów powstaną klasyfikacje w następujących Grupach Handicapowych/Kategoriach:
I. kobiety z HCP <= 20
II kobiety z HCP >=20,1
III. mężczyźni i juniorzy z HCP<=14;
IV. mężczyźni i juniorzy z HCP 14,1-25;
V. mężczyźni i juniorzy z HCP >=25,1;
b) W każdej z Grup Handicapowych/Kategorii po zakończeniu Fazy Zasadniczej przydzielone zostaną graczom bonusowe punkty Stableforda w zależności od zdobytych miejsc według załączonej poniżej tabelki. Z taką liczbą punktów poszczególni gracze przystąpią do Finału Ligi Klubowej.

miejsce w Lidze Maritime po Fazie Zasadniczej

bonusowe punkty STB

1

12

2

9

3

7

4 do 5

5

6 do 8

4

9 do 11

3

12 do 14

2

15 do 18

1

Powyżej 18

0

c) Gracze przystępują do Finału Maritime Silver Golf League z punktami bonusowymi Stableforda przyznanymi po Fazie Zasadniczej
d) Ostateczna klasyfikacja Finału MSGL powstanie po zsumowaniu bonusowych punktów Stableforda przydzielonych według miejsc zdobytych w Fazie Zasadniczej oraz punktów Stableforda zdobytych w finale.
e) Turniej rozgrywany zgodnie z Ogólnoświatowym Systemem Handicapowym (WHS).
c) klasyfikacja będzie prowadzona na bieżąco i będzie dostępna w Binowo Park Golf Club i na stronie dedykowanej MSGL.

6. Zgłoszenia, listy startowe:
a) zgłoszenie do rundy jest automatycznym zgłoszeniem do rywalizacji;
b) zgłoszenie do rundy czwartkowej przyjmowane jest w recepcji Binowo Park Golf Club i musi nastąpić przed rozpoczęciem gry;
c) zgłoszenia do rundy finałowej przyjmowane jest wyłącznie w recepcji Binowo Park najpóźniej na dzień przed rozegraniem finału.
d) o zakwalifikowaniu się do rundy finałowej decyduje kolejność zgłoszeń;
e) ogłoszenie listy startowej do rundy finałowej nastąpi do godz. 18:00 w dniu poprzedzającym rundę.

7. Opłaty:
a) opłaty za rundę należy uiścić najpóźniej w dniu rozpoczęcia rundy przed przystąpieniem do gry;
b) wysokość opłaty za każdą rundę (za wyjątkiem rundy Herring Szczecin Golf Cup):
I. członkowie klubu Binowo Park Golf Club: 20 zł
II. członkowie klubu Binowo Park z pola 9-dołkowego: green fee 220 zł
II. pozostali gracze: green fee 220 zł (runda czwartkowa) 250 zł (runda weekendowa)
c) wysokość opłaty za Maritime Match-Play:
I. członkowie klubu Binowo Park Golf Club: 100 zł
II. członkowie klubu Binowo Park z pola 9-dołkowego: 100 zł + Turniejowa opłata Green Fee za każdą rundę.
II. pozostali gracze: 100 zł + Turniejowa opłata Green Fee za każdą rundę.
d) wysokość opłaty za rundę finałową:
I. członkowie klubu Binowo Park Golf Club: 100 zł,
II. członkowie klubu Binowo Park z pola 9-dołkowego: 250 zł
II. pozostali gracze: green fee ligowe 250 zł,

8. Nagrody i świadczenia:
Turnieje sesji zasadniczej
Uczestnik każdego turnieju sesji zasadniczej po wniesieniu opłaty otrzyma:
• piłeczkę z logotypem MSGL
• poczęstunek po 9 dołkach w Restauracji Binowo Park.

W klasyfikacji z każdego Tygodnia Turniejowego w poniższych kategoriach zwycięzcy otrzymają wino.
I. kobiety z HCP <= 20
II kobiety z HCP >=20,1
III. mężczyźni i juniorzy z HCP<=14;
IV. mężczyźni i juniorzy z HCP 14,1-25;
V. mężczyźni i juniorzy z HCP >=25,1;
Nagrody będą wręczone podczas Ceremonii Wręczenia Nagród najbliższego turnieju weekendowego organizowanego w Binowie.

WAŻNE: Gdy w danym tygodniu ilość uczestników nie przekroczy 10 osób, organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia wyników na następny tydzień turniejowy.

Turniej Finałowy
I. kobiety z HCP <= 20
II kobiety z HCP >=20,1
III. mężczyźni i juniorzy z HCP<=14;
IV. mężczyźni i juniorzy z HCP 14,1-25;
V. mężczyźni i juniorzy z HCP >=25,1;
Turniej Finałowy
I. „Longest Drive” – kobiet;
II. „Longest Drive” – mężczyzn;
III. „Nearest to the Pin”.

9. Czas rozpoczęcia gry i grupy startowe:
a) start do rundy tylko w godzinach 7:00–18:00, na zasadzie ogólnej dostępności miejsc;
b) w rundzie grupa startowa powinna liczyć min. 2 graczy.
c) w rundzie finałowej, każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry 5 minut przed czasem startu wyznaczonym dla niego przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie startu wyznaczonym (patrz: uwaga do Reg. 6-3), to w przypadku braku okoliczności uzasadniających niezastosowanie kary dyskwalifikacji, karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne (patrz: Reg. 33-7). Oficjalny czas startu mierzony jest wg zegara znajdującego się na miejscu startu;
d) zawodnik musi ukończyć rundę w tej samej grupie startowej, w jakiej rundę rozpoczął. Zmiana lub łączenie grup startowych przez zawodników są niedozwolone. Karą za złamanie niniejszej reguły jest dyskwalifikacja wszystkich graczy w grupie.

10. Zdawanie kart wyników
a) gracz zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku swoje wyniki brutto (lub postawić znak „-” w przypadku gdy dołek został „skreślony”). Po każdym dołku słownie ustala wynik ze swoim „markerem”.
b) odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi gracz;
c) karty wyników należy wrzucić do skrzynki na korespondencję Binowo Park Golf Club. Ostatnie karty muszą być oddane najpóźniej do czwartku kończącego Tydzień Turniejowy
d) jeżeli gracz nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, wynik danej rundy nie będzie uwzględniony w klasyfikacji.

11. Zasady rozstrzygania remisów:
Sesja Zasadnicza:
a) W przypadku remisu o wyższym miejscu zdecyduje countback w kolejności: lepsze dołki 10-18, 12-18, 13-18, 16-18. Gdy countback nie rozstrzygnie decyduje losowanie.
Runda Finałowa:
a) w przypadku zdobycia przez graczy, z tej samej kategorii, takiej samej liczby punktów o kolejności zajętych miejsc decyduje liczba punktów zdobyta w finale;
b) w pozostałych przypadkach rozstrzyga lepszy wynik (STB) w następującej kolejności: ostatnie 9 dołków, ostatnie 6 dołków, ostatnie 3 dołki, ostatni dołek, niższy HCP, losowanie;

12. Piłki oraz kije golfowe:
Piłki oraz kije używane w rywalizacji muszą być dopuszczone do rozgrywek amatorskich przez R&A Rules Limited (patrz: http://www.randa.org).

13. Reklamy sponsorów i inne:
a) aktualne informacje na temat dopuszczalnych rozmiarów oraz ilości reklam na ubiorze i sprzęcie gracza dostępne są na stronie WWW R&A Rules Limited (patrz: http://www.randa.org);
b) jeżeli reklamy na ubiorze lub sprzęcie zawodników będą wykraczały poza ustalone tam normy, zawodnicy zostaną poproszeni o zastosowanie się do przywołanych powyżej zasad. W razie niezastosowania się do polecenia Komitetu rywalizacji, zawodnik może podlegać karze dyskwalifikacji.

14. Sprzęt elektroniczny:
a) używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów przez gracza w trakcie gry jest dozwolone pod warunkiem, że nie przeszkadza to innym graczom i nie pomaga mu w wykonaniu uderzenia lub w grze” (Reg. 14-3);
b) dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń do pomiaru odległości, pod warunkiem, że nie można nimi mierzyć innych wartości takich jak: różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet jeśli opcje te są nieużywane podczas gry.

15. Transport (wózki golfowe typu Club Car), wózki elektryczne, caddie:
a) gracze mogą korzystać ze środków transportu (wózki golfowe typu Club Car) podczas trwania rywalizacji, chyba, że Komitet zadecyduje inaczej;
b) wózki elektryczne są dozwolone,
c) każdy gracz może mieć jednego caddiego w danym czasie (Reg. 6-4);
d) gracze poniżej 18 roku życia mają całkowity zakaz korzystania z usług caddiego, a podczas rundy gry, osoba spokrewniona z graczem nie może mu w jakikolwiek sposób doradzać ani pomagać w grze. Kara za złamanie powyższej zasady:
I. pierwsze wykroczenie: dwa uderzenia karne;
II. drugie wykroczenie: dyskwalifikacja.

16. Postanowienia dodatkowe:
a) każdy uczestnik rywalizacji wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych, audiowizualnych i innych przygotowanych przez organizatora Rywalizacji lub przez upoważniony przez organizatora Rywalizacji podmiot;
b) zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Rywalizacji obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Rywalizacji w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych;
c) organizator Rywalizacji ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Rywalizacji w przygotowywanych przez organizatora Rywalizacji w publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Rywalizacji w Internecie.

17. Postanowienia końcowe:
a) rejestracja na rywalizację oznacza, że Zawodnik zapoznał się z Regulaminami i akceptuje ich postanowienia.
b) wszelkie uwagi uczestników na temat rywalizacji lub innych spraw z nim związanych powinny być zgłaszane do Komitetu Rywalizacji na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e-mail : info@binowopark.pl