Regulamin Maritime Silver Golf League

 

Komitet Turnieju:

a) w skład Komitetu Turnieju wchodzą:

– Sławomir Piński – dyrektor

– Krzysztof Góra – sędzia

b) decyzje Komitetu Turnieju w zakresie stosowania regulaminów turnieju oraz reguł gry w golfa, są ostateczne.

Uprawnieni do gry w turnieju:

a) amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited:

zawodnicy z aktualną, na dzień rejestracji do turnieju, kartą handicapową (HCP) Polskiego Związku Golfa (PZG);

zawodnicy posiadający aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe związki/federacje golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego potwierdzenia HCP;

b) brak zarejestrowanego/potwierdzonego HCP skutkuje startem z HCP=0;

c) ustala się maksymalny limit HCP na 45 (wszyscy z HCP wyższym niż 45 grają z HCP=45);

d) wszelkie odniesienia do wieku graczy dotyczą dnia 01 stycznia roku, w którym rozgrywany jest turniej;

e) Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia któregokolwiek zgłoszenia bez podania przyczyny;

f) za juniorów uważani są gracze do 12 roku życia.

Reguły i etykieta gry w golfa:

a) turniej jest rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz według Reguł Lokalnych Binowo Park Golf Club zatwierdzonych przez Komitet Turnieju;

b) każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry przez np. rzucanie kijami, używanie wulgarnych wyrażeń, itp., może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć Sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (Reg. 33-7). W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

 Format turnieju, tees:

 a) na turniej składają się z 25 rund czwartkowych:

Kwiecień 04 (inauguracja), 16, 23, 30

Maj 07, 14 Herring Golf Cup, 21, 28

Czerwiec 04, 11, 18, 25

Lipiec 02, 09, 16, 23, 30

Sierpień 06, 13, 20

Wrzesień 03, 10, 17, 24

Październik 01,

Runda finałowa odbędzie się 03.10.2020
b) pierwsza runda czwartkowa jest dniem rozpoczęcia turnieju;

c) każda runda rozgrywana jest na 18 dołkach w formacie Stableford Netto;

d) w trakcie rozgrywania rundy obowiązuje reguła par +5, co oznacza, że zawodnik może podnieść piłkę podczas rozgrywki na danym dołku, jeżeli ilość jego uderzeń w trakcie rozgrywania dołka równa jest sumie par dołka plus pięć uderzeń, jednocześnie gracz „skreśla” dołek;

e) warunkiem zaliczenia rundy czwartkowej jest rozegranie rundy w grupie minimum 3 osobowej;

f) każdy zawodnik ma prawo startu w dowolnej liczbie rund wchodzących w skład turnieju;

g) turniej rozgrywany jest w grupach:

kobiety;

mężczyźni z HCP<=12;

III. mężczyźni z HCP 12,1-25;

mężczyźni z HCP >=25,1;

h) o przynależności do poszczególnej grupy decyduje płeć i wartość HCP określone na dzień rozpoczęcia turnieju i nie podlega zmianie w trakcie trwania turnieju;

i) tee:

kobiety i juniorzy – tee czerwone;

mężczyźni – tee żółte; mężczyźni od 75 r.ż. – tee czerwone

 System punktowania klasyfikacja:

a) runda rozgrywana jest w formacie Stableford Netto z HCP gry ustalonego na dzień rozgrywania rundy, gdzie HCP gry to liczba całkowita (0,5 zaokrągla się w górę) wyliczona ze wzoru: HCP_DOKŁADNYx (SR/113) + (CR–PAR);

b) do klasyfikacji końcowej liczy się suma punktów STB z co najwyżej 6 najlepszych rund czwartkowych oraz podwojonej liczby punktów STB z rundy finałowej;

c) klasyfikacja będzie prowadzona na bieżąco i będzie dostępna w Binowo Park Golf Club i na stronie turniejowej.

 Zgłoszenia, listy startowe:

a) zgłoszenie do rudny turnieju jest automatycznym zgłoszeniem do turnieju;

b) zgłoszenie do rundy czwartkowej przyjmowane jest wyłącznie w recepcji Binowo Park Golf Club i musi nastąpić przed rozpoczęciem gry;

c) zgłoszenia do rundy finałowej przyjmowane jest wyłącznie w recepcji Binowo Park najpóźniej na dzień przed rozegraniem turnieju.

d) o zakwalifikowaniu się do rundy finałowej decyduje kolejność zgłoszeń;

e) ogłoszenie listy startowej do rundy finałowej nastąpi do godz. 18:00 w dniu poprzedzającym rundę.

 Opłaty turniejowe:

a) opłaty za rundę należy uiścić najpóźniej w dniu rozpoczęcia rundy;

b) wysokość opłaty za rundę czwartkową (za wyjątkiem rundy Herring Golf Cup):

członkowie klubu Binowo Park Golf Club: 50 zł

członkowie klubu Binowo Park z pola 9-dołkowego: 150 zł

pozostali gracze: 150 zł

c) wysokość opłaty za rundę czwartkową 18 maja „Herring Golf Cup”:

członkowie klubu Binowo Park Golf Club: 350 zł

pozostali gracze: 350 zł

d) wysokość opłaty za rundę finałową:

członkowie klubu Binowo Park Golf Club: 50 zł, plus 95zł opłaty za catering;

pozostali gracze: green fee ligowe 150 zł, plus 95zł opłaty za catering;

Czas rozpoczęcia gry i grupy startowe:

a) start do rundy czwartkowej tylko w godzinach 7:00–18:00, na zasadzie ogólnej dostępności miejsc;

b) w rundzie czwartkowej grupa startowa powinna liczyć nie mnie niż 3 graczy;

c) w rundzie finałowej, każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry 5 minut przed czasem startu wyznaczonym dla niego przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie startu wyznaczonym (patrz: uwaga do Reg. 6-3), to w przypadku braku okoliczności uzasadniających niezastosowanie kary dyskwalifikacji, karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne (patrz: Reg. 33-7). Oficjalny czas startu mierzony jest wg zegara znajdującego się na miejscu startu;

d) zawodnik musi ukończyć rundę w tej samej grupie startowej, w jakiej rundę rozpoczął. Zmiana lub łączenie grup startowych przez zawodników są niedozwolone. Karą za złamanie niniejszej reguły jest dyskwalifikacja wszystkich graczy w grupie.

 Zdawanie kart wyników:

a) marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku wyniki brutto (lub postawić znak „-” w przypadku gdy dołek został „skreślony”) gracza, którego jest markerem i własne;

b) odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi gracz;

c) odbiór kart wyników odbywać się będzie w recepcji Binowo Park Golf Club w czasie do 15 minut po zakończeniu rundy;

d) jeżeli gracz nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary (Reg. 6-6b).

Nagrody:

a) za zajęcie miejsc od 1 do 3 w klasyfikacji w grupach:

kobiety;

mężczyźni z HCP<=12;

III. mężczyźni z HCP 12,1-25;

mężczyźni z HCP >=25,1;

b) podczas rundy finałowej dodatkowo odbędą się konkursy:

„Longest Drive” – kobiet;

„Longest Drive” – mężczyzn;

III. „Nearest to the Pin”.

c) zwycięzcy poszczególnych grup kwalifikują się do drużyny Ryder Cup Szczecin

d) zwycięzcy poszczególnych grup wygrywają tygodniowy pobyt w hiszpańskim kurorcie La Manga.

Zasady rozstrzygania remisów po rozegraniu rundy finałowej:

a) w przypadku zdobycia przez graczy, z tej samej kategorii, takiej samej liczby punktów o kolejności zajętych miejsc decyduje liczba punktów zdobyta w finale;

b) w pozostałych przypadkach rozstrzyga lepszy wynik (STB) w następującej kolejności: ostatnie 9 dołków, ostatnie 6 dołków, ostatnie 3 dołki, ostatni dołek, niższy HCP, losowanie;

Piłki oraz kije golfowe:

Piłki oraz kije używane w turnieju muszą być dopuszczone do rozgrywek amatorskich przez R&A Rules Limited (patrz: http://www.randa.org).

Reklamy sponsorów i inne:

a) aktualne informacje na temat dopuszczalnych rozmiarów oraz ilości reklam na ubiorze i sprzęcie gracza dostępne są na stronie WWW R&A Rules Limited (patrz: http://www.randa.org);

b) jeżeli reklamy na ubiorze lub sprzęcie zawodników będą wykraczały poza ustalone tam normy, zawodnicy zostaną poproszeni o zastosowanie się do przywołanych powyżej zasad. W razie niezastosowania się do polecenia Komitetu Turnieju, zawodnik może podlegać karze dyskwalifikacji.

Sprzęt elektroniczny:

a) używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów przez gracza w trakcie gry jest dozwolone pod warunkiem, że nie przeszkadza to innym graczom i nie pomaga mu w wykonaniu uderzenia lub w grze” (Reg. 14-3);

b) dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń do pomiaru odległości, pod warunkiem, że nie można nimi mierzyć innych wartości takich jak: różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet jeśli opcje te są nieużywane podczas gry.

Transport (wózki golfowe typu Club Car), wózki elektryczne, caddie:

a) gracze mogą korzystać ze środków transportu (wózki golfowe typu Club Car) podczas trwania turnieju, chyba, że Komitet Turniejowy zadecyduje inaczej;

b) wózki elektryczne są dozwolone,

c) każdy gracz może mieć jednego caddiego w danym czasie (Reg. 6-4);

d) gracze poniżej 18 roku życia mają całkowity zakaz korzystania z usług caddiego, a podczas rundy gry, osoba spokrewniona z graczem nie może mu w jakikolwiek sposób doradzać ani pomagać w grze. Kara za złamanie powyższej zasady:

pierwsze wykroczenie: dwa uderzenia karne;

drugie wykroczenie: dyskwalifikacja.

Postanowienia dodatkowe:

a) każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych, audiowizualnych i innych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot;

b) zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych;

c) organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w przygotowywanych przez organizatora Turnieju w publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w Internecie.

Postanowienia końcowe:

a) rejestracja na turniej oznacza, że Zawodnik zapoznał się z Regulaminami i akceptuje ich postanowienia.

b) wszelkie uwagi uczestników na temat turnieju lub innych spraw z nim związanych powinny być zgłaszane do Komitetu Turnieju na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e-mail : info@binowopark.pl