Regulamin Maritime Silver Golf League


1. Komitet Turnieju:

a) w skład Komitetu Turnieju wchodzą:
– Sławomir Piński – dyrektor
– Maria Skowrońska – sekretarz
– Krzysztof Góra – sędzia
b) decyzje Komitetu Turnieju w zakresie stosowania regulaminów turnieju oraz reguł gry w golfa, są ostateczne.

2. Uprawnieni do gry w turnieju:

a) amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited:
I. zawodnicy z aktualną, na dzień rejestracji do turnieju, kartą handicapową (HCP) Polskiego Związku Golfa (PZG);
II. zawodnicy posiadający aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe związki/federacje golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego potwierdzenia HCP;
a) brak zarejestrowanego/potwierdzonego HCP skutkuje startem z HCP=0;
b) ustala się maksymalny limit HCP na 45 (wszyscy z HCP wyższym niż 45 grają z HCP=45);
c) wszelkie odniesienia do wieku graczy dotyczą dnia 01 stycznia roku, w którym rozgrywany jest turniej;
d) Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia któregokolwiek zgłoszenia bez podania przyczyny;
e) za juniorów uważani są gracze do 12 roku życia.

3. Reguły i etykieta gry w golfa:

a) turniej jest rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz według Reguł Lokalnych Binowo Park Golf Club zatwierdzonych przez Komitet Turnieju;
b) każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry przez np. rzucanie kijami, używanie wulgarnych wyrażeń, itp., może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć Sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (Reg. 33-7). W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

4. Format turnieju

a) na turniej składa się: I. rundy czwartkowe rozegranych w terminach:
Daty turniejów eliminacyjnych
Kwiecień: 11, 18, 25
Maj: 09, 16 Herring Golf Cup, 23, 30
Czerwiec: 06, 13, 20
Lipiec: 04, 18, 25
Sierpień: 01, 08, 15, 22
Wrzesień: 05, 12, 19, 26

II. Runda finałowa odbędzie się 28.09.2019
b) pierwsza runda czwartkowa jest dniem rozpoczęcia turnieju;
c) każda runda rozgrywana jest na 18 dołkach w formacie Stableford Netto;
d) w trakcie rozgrywania rundy obowiązuje reguła par +5, co oznacza, że zawodnik może podnieść piłkę podczas rozgrywki na danym dołku, jeżeli ilość jego uderzeń w trakcie rozgrywania dołka równa jest sumie par dołka plus pięć uderzeń, jednocześnie gracz „skreśla” dołek;
e) warunkiem zaliczenia rundy czwartkowej jest rozegranie rundy w grupie minimum 3 osobowej;
f) każdy zawodnik ma prawo startu w dowolnej liczbie rund wchodzących w skład turnieju;
g) turniej rozgrywany jest w grupach:
I. kobiety;
II. mężczyźni z HCP<=12;
III. mężczyźni z HCP 12,1-25;
IV. mężczyźni z HCP >=25,1;
h) o przynależności do poszczególnej grupy decyduje płeć i wartość HCP określone na dzień rozpoczęcia turnieju i nie podlega zmianie w trakcie trwania turnieju;
i) tee:
I. kobiety i juniorzy – tee czerwone;
II. mężczyźni – tee żółte;

5. System punktowania klasyfikacja:
a) runda rozgrywana jest w formacie Stableford Netto z HCP gry ustalonego na dzień rozgrywania rundy, gdzie HCP gry to liczba całkowita (0,5 zaokrągla się w górę) wyliczona ze wzoru: HCP_DOKŁADNYx(SR/113) + (CR–PAR);
b) do klasyfikacji końcowej liczy się suma punktów STB z co najwyżej 6 najlepszych rund czwartkowych oraz podwojonej liczby punktów STB z rundy finałowej;
c) klasyfikacja będzie prowadzona na bieżąco i będzie dostępna w Binowo Park Golf Club i na stronie turniejowej.

6. Zgłoszenia, listy startowe:
a) zgłoszenie do rudny turnieju jest automatycznym zgłoszeniem do turnieju;
b) zgłoszenie do rundy czwartkowej przyjmowane jest wyłącznie w recepcji Binowo Park Golf Club i musi nastąpić przed rozpoczęciem gry;
c) zgłoszenia do rundy finałowej przyjmowane jest wyłącznie w recepcji Binowo Park najpóźniej na dzień przed rozegraniem turnieju.
d) o zakwalifikowaniu się do rundy finałowej decyduje kolejność zgłoszeń;
e) ogłoszenie listy startowej do rundy finałowej nastąpi do godz. 18:00 w dniu poprzedzającym rundę.

7. Opłaty turniejowe:
a) opłaty za rundę należy uiścić najpóźniej w dniu rozpoczęcia rundy;
b) wysokość opłaty za rundę czwartkową (za wyjątkiem rundy Herring Golf Cup):
I. członkowie klubu Binowo Park Golf Club: 50 zł
II. członkowie klubu Binowo Park z pola 9-dołkowego: 150 zł
II. pozostali gracze: 150 zł
c) wysokość opłaty za rundę czwartkową 18 maja „Herring Golf Cup”:
I. członkowie klubu Binowo Park Golf Club: 350 zł
II. pozostali gracze: 350 zł
d) wysokość opłaty za rundę finałową:
I. członkowie klubu Binowo Park Golf Club: 50 zł, plus 95zł opłaty za catering;
II. pozostali gracze: green fee ligowe 150 zł, plus 95zł opłaty za catering;

8. Czas rozpoczęcia gry i grupy startowe:
a) start do rundy czwartkowej tylko w godzinach 7:00–18:00, na zasadzie ogólnej dostępności miejsc;
b) w rundzie czwartkowej grupa startowa powinna liczyć nie mnie niż 3 graczy;
c) w rundzie finałowej, każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry 5 minut przed czasem startu wyznaczonym dla niego przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie startu wyznaczonym (patrz: uwaga do Reg. 6-3), to w przypadku braku okoliczności uzasadniających niezastosowanie kary dyskwalifikacji, karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne (patrz: Reg. 33-7). Oficjalny czas startu mierzony jest wg zegara znajdującego się na miejscu startu;
d) zawodnik musi ukończyć rundę w tej samej grupie startowej, w jakiej rundę rozpoczął. Zmiana lub łączenie grup startowych przez zawodników są niedozwolone. Karą za złamanie niniejszej reguły jest dyskwalifikacja wszystkich graczy w grupie.

9. Zdawanie kart wyników:
a) marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku wyniki brutto (lub postawić znak „-” w przypadku gdy dołek został „skreślony”) gracza, którego jest markerem i własne;
b) odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi gracz;
c) odbiór kart wyników odbywać się będzie w recepcji Binowo Park Golf Club w czasie do 15 minut po zakończeniu rundy;
d) jeżeli gracz nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary (Reg. 6-6b).

10. Nagrody:
a) za zajęcie miejsc od 1 do 3 w klasyfikacji w grupach:
I. kobiety;
II. mężczyźni z HCP<=12; III. mężczyźni z HCP 12,1-25; IV. mężczyźni z HCP >=25,1;
b) podczas rundy finałowej dodatkowo odbędą się konkursy:
I. „Longest Drive” – kobiet;
II. „Longest Drive” – mężczyzn;
III. „Nearest to the Pin”.
c) zwycięzcy poszczególnych grup kwalifikują się do drużyny Ryder Cup Szczecin

11. Zasady rozstrzygania remisów po rozegraniu rundy finałowej:
a) w przypadku zdobycia przez graczy, z tej samej kategorii, takiej samej liczby punktów o kolejności zajętych miejsc decyduje liczba punktów zdobyta w finale;
b) w pozostałych przypadkach rozstrzyga lepszy wynik (STB) w następującej kolejności: ostatnie 9 dołków, ostatnie 6 dołków, ostatnie 3 dołki, ostatni dołek, niższy HCP, losowanie;

12. Piłki oraz kije golfowe:
Piłki oraz kije używane w turnieju muszą być dopuszczone do rozgrywek amatorskich przez R&A Rules Limited (patrz: http://www.randa.org).

13. Reklamy sponsorów i inne:
a) aktualne informacje na temat dopuszczalnych rozmiarów oraz ilości reklam na ubiorze i sprzęcie gracza dostępne są na stronie WWW R&A Rules Limited (patrz: http://www.randa.org);
b) jeżeli reklamy na ubiorze lub sprzęcie zawodników będą wykraczały poza ustalone tam normy, zawodnicy zostaną poproszeni o zastosowanie się do przywołanych powyżej zasad. W razie niezastosowania się do polecenia Komitetu Turnieju, zawodnik może podlegać karze dyskwalifikacji.

14. Sprzęt elektroniczny:
a) używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów przez gracza w trakcie gry jest dozwolone pod warunkiem, że nie przeszkadza to innym graczom i nie pomaga mu w wykonaniu uderzenia lub w grze” (Reg. 14-3);
b) dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń do pomiaru odległości, pod warunkiem, że nie można nimi mierzyć innych wartości takich jak: różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet jeśli opcje te są nieużywane podczas gry.

15. Transport (wózki golfowe typu Club Car), wózki elektryczne, caddie:
a) gracze mogą korzystać ze środków transportu (wózki golfowe typu Club Car) podczas trwania turnieju, chyba, że Komitet Turniejowy zadecyduje inaczej;
b) wózki elektryczne są dozwolone,
c) każdy gracz może mieć jednego caddiego w danym czasie (Reg. 6-4);
d) gracze poniżej 18 roku życia mają całkowity zakaz korzystania z usług caddiego, a podczas rundy gry, osoba spokrewniona z graczem nie może mu w jakikolwiek sposób doradzać ani pomagać w grze. Kara za złamanie powyższej zasady:
I. pierwsze wykroczenie: dwa uderzenia karne;
II. drugie wykroczenie: dyskwalifikacja.

16. Postanowienia dodatkowe:
a) każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych, audiowizualnych i innych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot;
b) zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych;
c) organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w przygotowywanych przez organizatora Turnieju w publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w Internecie.

17. Postanowienia końcowe:
a) rejestracja na turniej oznacza, że Zawodnik zapoznał się z Regulaminami i akceptuje ich postanowienia.
b) wszelkie uwagi uczestników na temat turnieju lub innych spraw z nim związanych powinny być zgłaszane do Komitetu Turnieju na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e-mail : info@binowopark.pl