Regulamin Maritime Silver Golf League 2021

1. Komitet Rywalizacji:
a) w skład Komitetu wchodzą:
– Sławomir Piński – dyrektor
– Krzysztof Góra – sędzia
b) decyzje Komitetu Rywalizacji w zakresie stosowania regulaminów rywalizacji oraz reguł gry w golfa, są ostateczne.

2. Uprawnieni do gry:
a) amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited:
I. zawodnicy z aktualną, na dzień rejestracji kartą handicapową (HCP) Polskiego Związku Golfa (PZG);
II. zawodnicy posiadający aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe związki/federacje golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego potwierdzenia HCP;
b) brak zarejestrowanego/potwierdzonego HCP skutkuje startem z HCP=0;
c) ustala się maksymalny limit HCP na 45 (wszyscy z HCP wyższym niż 45 grają z HCP=45);
d) wszelkie odniesienia do wieku graczy dotyczą dnia 1 stycznia roku, w którym rozgrywany jest rywalizacja;
e) Komitet zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia któregokolwiek zgłoszenia bez podania przyczyny;

3. Reguły i etykieta gry w golfa:
a) rywalizacja rozgrywana jest zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz według Reguł Lokalnych Binowo Park Golf Club zatwierdzonych przez Komitet;
b) każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry przez np. rzucanie kijami, używanie wulgarnych wyrażeń, itp., może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć Sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (Reg. 33-7). W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

4. Format rywalizacji, tees:

a) rywalizacja składa się z rund czwartkowych:
b) komitet dopuszcza możliwość wyznaczenia dodatkowych terminów rywalizacji.

Kwiecień 01, 08, 15, 22, 29
Maj 06, 13, 27
Czerwiec 03, 10, 17, 24
Lipiec 01, 08, 15, 22, 29
Sierpień 02, 12, 19
Wrzesień 02, 09, 16, 18, 23, 25

II. Runda finałowa odbędzie się: 9 października
b) pierwsza runda czwartkowa jest dniem rozpoczęcia rywalizacji;
c) każda runda rozgrywana jest na 18 dołkach w formacie Stableford Netto;
d) w trakcie rozgrywania rundy obowiązuje reguła par +5, co oznacza, że zawodnik może podnieść piłkę podczas rozgrywki na danym dołku, jeżeli ilość jego uderzeń w trakcie rozgrywania dołka równa jest sumie par dołka plus pięć uderzeń, jednocześnie gracz „skreśla” dołek;
e) warunkiem zaliczenia rundy czwartkowej jest rozegranie rundy w grupie minimum 2 osobowej;
f) każdy zawodnik ma prawo startu w dowolnej liczbie rund wchodzących w skład rywalizacji;
g) rywalizacja rozgrywana jest w grupach:

I. kobiety;
II. mężczyźni i juniorzy z HCP<=12;
III. mężczyźni i juniorzy z HCP 12,1-25;
IV. mężczyźni i juniorzy z HCP >=25,1;
h) o przynależności do poszczególnej grupy decyduje płeć i wartość HCP określone na dzień rozpoczęcia rywalizacji i nie podlega zmianie w trakcie trwania rywalizacji;
i) tee:
I. kobiety – tee czerwone;
II. mężczyźni i juniorzy – tee żółte

III. Rywalizacja rozgrywany zgodnie z Ogólnoświatowym Systemem Handicapowym (WHS).
Zgodnie z systemem WHS Komitet ustala wartość Handicapu na 95% (dot. wszystkich grup Handicapowch).

5. System punktowania klasyfikacja:
a) runda rozgrywana jest w formacie Stableford Netto
b) do klasyfikacji końcowej liczy się suma punktów STB z co najwyżej 6 najlepszych rund  oraz podwojonej liczby punktów STB z rundy finałowej;
c) klasyfikacja będzie prowadzona na bieżąco i będzie dostępna w Binowo Park Golf Club i na stronie rywalizacji.

6. Zgłoszenia, listy startowe:
a) zgłoszenie do rudny jest automatycznym zgłoszeniem do rywalizacji;
b) zgłoszenie do rundy  przyjmowane jest mailowo lub telefonicznie w Binowo Park Golf Club i musi nastąpić przed rozpoczęciem gry; info@binowopark.pl, tel.
c) zgłoszenia do rundy finałowej przyjmowane jest wyłącznie w recepcji Binowo Park najpóźniej na dzień przed rozegraniem finału.
d) o zakwalifikowaniu się do rundy finałowej decyduje kolejność zgłoszeń;
e) ogłoszenie listy startowej do rundy finałowej nastąpi do godz. 18:00 w dniu poprzedzającym rundę.

7. Opłaty:
a) opłaty za rundę należy uiścić najpóźniej w dniu rozpoczęcia rundy;
b) wysokość opłaty za rundę (za wyjątkiem rundy Herring Golf Cup):
I. członkowie klubu Binowo Park Golf Club: 50 zł
II. członkowie klubu Binowo Park z pola 9-dołkowego: green fee 130 zł
II. pozostali gracze: green fee 170 zł (rundy czwartkowe) 190 zł (rundy weekendowe).
d) wysokość opłaty za rundę finałową:
I. członkowie klubu Binowo Park Golf Club: 50 zł, plus 90zł z udział w dwudniowym finale ligi klubowej ;
II. członkowie klubu Binowo Park z pola 9-dołkowego: 130 zł, plus 290zł z udział w dwudniowym finale ligi klubowej
III. pozostali gracze: green fee ligowe 170 zł, plus 320 zł z udział w dwudniowym finale ligi klubowej ;

8. Czas rozpoczęcia gry i grupy startowe:
a) start do rundy  tylko w godzinach 7:00–18:00, na zasadzie ogólnej dostępności miejsc;
b) w rundzie grupa startowa powinna liczyć min. 2, max. 3 graczy.
c) w rundzie finałowej, każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry 5 minut przed czasem startu wyznaczonym dla niego przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie startu wyznaczonym (patrz: uwaga do Reg. 6-3), to w przypadku braku okoliczności uzasadniających niezastosowanie kary dyskwalifikacji, karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne (patrz: Reg. 33-7). Oficjalny czas startu mierzony jest wg zegara znajdującego się na miejscu startu;
d) zawodnik musi ukończyć rundę w tej samej grupie startowej, w jakiej rundę rozpoczął. Zmiana lub łączenie grup startowych przez zawodników są niedozwolone. Karą za złamanie niniejszej reguły jest dyskwalifikacja wszystkich graczy w grupie.

9. Zdawanie kart wyników:
a) gracz zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku swoje wyniki brutto (lub postawić znak „-” w przypadku gdy dołek został „skreślony”). Po każdym dołku słownie ustala wynik ze swoim „markerem”.
b) odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi gracz;
c) karty wyników należy wrzucić do skrzynki na korespondencję Binowo Park Golf Club lub przesłać zdjęcie/skan na adres info@binowopark.pl nie później jak do godziny 22:00
d) jeżeli gracz nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary (Reg. 6-6b).

10. Nagrody:
a) w klasyfikacji w grupach:
I. kobiety;
II. mężczyźni i juniorzy z HCP<=12;
III. mężczyźni i juniorzy z HCP 12,1-25;
IV. mężczyźni i juniorzy z HCP >=25,1;
b) podczas rundy finałowej dodatkowo odbędą się konkursy:
I. „Longest Drive” – kobiet;
II. „Longest Drive” – mężczyzn;
III. „Nearest to the Pin”.

11. Zasady rozstrzygania remisów po rozegraniu rundy finałowej:
a) w przypadku zdobycia przez graczy, z tej samej kategorii, takiej samej liczby punktów o kolejności zajętych miejsc decyduje liczba punktów zdobyta w finale;
b) w pozostałych przypadkach rozstrzyga lepszy wynik (STB) w następującej kolejności: ostatnie 9 dołków, ostatnie 6 dołków, ostatnie 3 dołki, ostatni dołek, niższy HCP, losowanie;

12. Piłki oraz kije golfowe:
Piłki oraz kije używane w rywalizacji muszą być dopuszczone do rozgrywek amatorskich przez R&A Rules Limited (patrz: http://www.randa.org).

13. Reklamy sponsorów i inne:
a) aktualne informacje na temat dopuszczalnych rozmiarów oraz ilości reklam na ubiorze i sprzęcie gracza dostępne są na stronie WWW R&A Rules Limited (patrz: http://www.randa.org);
b) jeżeli reklamy na ubiorze lub sprzęcie zawodników będą wykraczały poza ustalone tam normy, zawodnicy zostaną poproszeni o zastosowanie się do przywołanych powyżej zasad. W razie niezastosowania się do polecenia Komitetu rywalizacji, zawodnik może podlegać karze dyskwalifikacji.

14. Sprzęt elektroniczny:
a) używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów przez gracza w trakcie gry jest dozwolone pod warunkiem, że nie przeszkadza to innym graczom i nie pomaga mu w wykonaniu uderzenia lub w grze” (Reg. 14-3);
b) dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń do pomiaru odległości, pod warunkiem, że nie można nimi mierzyć innych wartości takich jak: różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet jeśli opcje te są nieużywane podczas gry.

15. Transport (wózki golfowe typu Club Car), wózki elektryczne, caddie:
a) gracze mogą korzystać ze środków transportu (wózki golfowe typu Club Car) podczas trwania rywalizacji, chyba, że Komitet zadecyduje inaczej;
b) wózki elektryczne są dozwolone,
c) każdy gracz może mieć jednego caddiego w danym czasie (Reg. 6-4);
d) gracze poniżej 18 roku życia mają całkowity zakaz korzystania z usług caddiego, a podczas rundy gry, osoba spokrewniona z graczem nie może mu w jakikolwiek sposób doradzać ani pomagać w grze. Kara za złamanie powyższej zasady:
I. pierwsze wykroczenie: dwa uderzenia karne;
II. drugie wykroczenie: dyskwalifikacja.

16. Postanowienia dodatkowe:
a) każdy uczestnik rywalizacji wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych, audiowizualnych i innych przygotowanych przez organizatora Rywalizacji lub przez upoważniony przez organizatora Rywalizacji podmiot;
b) zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Rywalizacji obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Rywalizacji w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych;
c) organizator Rywalizacji ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Rywalizacji w przygotowywanych przez organizatora Rywalizacji w publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Rywalizacji w Internecie.

17. Postanowienia końcowe:
a) rejestracja na rywalizację oznacza, że Zawodnik zapoznał się z Regulaminami i akceptuje ich postanowienia.
b) wszelkie uwagi uczestników na temat rywalizacji lub innych spraw z nim związanych powinny być zgłaszane do Komitetu Rywalizacji na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e-mail : info@binowopark.pl